zdrowe życie

Działania profilaktyczne


Ze względu na liczne powikłania po upadkach, które u pacjentów geriatrycznych mogą doprowadzić do wielu dysfunkcji, a nawet niepełnosprawności, czy zagrożenia życia metody prewencji upadków mają istotne znaczenie. Metody działania związane są z następującymi etapami w redukcji upadków.

1.Ewolucja;

 • Identyfikacja czynników ryzyka upadków u osób starszych,
 • Czynniki demograficzne; starszy wiek (powyżej 75 lat), biała rasa, samotność, stosowanie pomocy technicznej, powtarzające się upadki, ostre choroby, depresja, lęki, zaburzenia poznawcze, funkcjonalne, wzroku, słuchu, nietrzymanie zwieraczy, polifarmacja, problemy środowiskowe, ocena równowagi i chodu.

2. Postępowanie (zarządzanie) interwencyjne, w zależności od rodzaju i etapu instytucjonalizacji.

 • Środowisko domowe pacjenta (działania wieloaspektowe); nauka chodu, program ćwiczeń równowagi, modyfikacja farmakoterapii, zapobieganie i terapia hypotensji posturalnej, modyfikacja zagrożeń środowiskowych, leczenie zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.
 • Opieka długo terminowa (działania wieloaspektowe); program edukacji personelu, program reedukcji chodu dla pacjentów, modyfikacja leczenia farmakologicznego, zwłaszcza środków psychotropowych.
 • Działania interwencyjne indywidualne; ogólnokondycyjne ćwiczenia pacjentów, trening równowagi (Tai-Chi), modyfikacja środowiska, farmakoterapii, stosowanie sprzętu kopensacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
 • Inne działania interwencyjne; prewencje i leczenie osteoporozy, zaburzeń sercowo-naczyniowych, neurologicznych, wzroku, zalecenia dla pacjentów noszenia odpowiedniego obuwia, zapobieganie urazom, złamaniom, zespołom geriatrycznym, poprawa stanu funkcjonalnego pacjentów po upadkach.
 • Metody prewencji upadków: (standard wg National Guideline Celearinghouse);
 • zaznajomienie pacjentów ze środowiskiem (bezpieczne wyposażenie kuchni, łazienki, oświetlenie odpowiednie łóżko, podłogi, unikanie śliskich, nierównych nawierzchni, wyposażenie poręczy, uchwytów, regulacja wyposażeń), możliwość korzystania z łazienki), ocena leków, zwiększających ryzyko upadków, zachęcanie chorych do partycypacji w ćwiczeniach rehabilitacyjnych, regularne monitorowanie pacjentów, edukowanie chorych i ich rodzin odnośnie strategii przeciwdziałania upadków.

Działania związane z obniżeniem ryzyka upadków:

 • niwelowanie stanów lękowych, zachęcanie do werbalizacji emocji,
 • prawidłowe, regularne wypróżnienia (odpowiednia dieta),
 • ocena stanu kognitywnego, zapobieganie zaburzeniom (demencja, delirium), obserwacja zmian, zaburzeń/uszkodzeń o charakterze przejściowym (stany zmieszania), stosowanie urządzeń monitorujących (dla osób z zaburzeniami intelektualnymi),
 • przeciwdziałanie w zaburzeniu nastroju, zachęcanie do codziennych aktywności, ocena zdolności koncentracji i możliwości uczenia się nowych informacji, pomoc psychogeriatryczna w przypadku zaburzeń emocjonalnych (depresja),
 • zaburzenia stanu funkcjonalnego; aktywności i samodzielności chorych w codziennych czynnościach życiowych (ADL), fizjoterapia,
 • likwidowanie zagrożeń środowiskowych (bezpieczne środowisko),
 • poprawa sytuacji życiowej, zapobieganie problemom geriatrycznym.

Działania promowania zdrowia:

 • promowanie korzystnego zachowania dla stylu życia, zapobieganie chorobom, określanie zasad dietetyki i leczenia występujących patologii, edukacja pacjenta geriatrycznego w podtrzymaniu zdrowia, zapobieganiu powikłań, niepełnosprawności,
 • zasady prawidłowego żywienia w przeciwdziałaniu osteoporozy, zaburzeniom stanu funkcjonalnego, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej,
 • profilaktyka przedwczesnego starzenia się i chorób wieku podeszłego,
 • stosowanie kompleksowej oceny stanu pacjenta w diagnozowaniu i leczeniu, ujednolicenie dokumentacji celem umożliwienia ciągłości monitorowania dynamiki procesu starzenia się oraz wydolności czynnościowej organizmu,
 • przekazywanie informacji na temat choroby i postępowania chorym, i ich rodzinom, nauczenie radzenia sobie z trudnościami związanymi z upadkami i okresem starzenia się,
 • stosowanie procedur edukacyjnych; instruktaż, wypożyczanie sprzętu usprawniającego.