zdrowe życie

Działania terapeutyczne


Postępowanie lecznicze jest ściśle związane z czynnikami ryzyka i konsekwencjami upadków. W zapewnieniu jakości i efektywności opieki nad osobami w starszym wieku należy działać zgodnie ze standardami strukturalno-organizacyjnymi oraz programami dla poprawy skuteczności efektów leczenia. Poszczególne procedury diagnostyczno-terapeutyczne mogą być realizowane w domu pacjenta lub w warunkach instytucjonalnych w zależności od sytuacji chorego:

 • Historia upadków; czas, objawy i okoliczności powstania upadków.
 • Czynniki ryzyka, predyspozycje.
 • Czynniki środowiskowe.
 • Badanie fizykalne; ciśnienie, tętno, oddech.
 • Ocena ostrości wzroku, słuchu.
 • Badanie neurologiczne, ocena świadomości.
 • Ocena nastroju, zachowania, (depresja, lęki).
 • Ocena mięśni, zakres ruchów.
 • Ocena mobilności wg ADL.
 • Stan równowagi i chodu, (wg Tinetti - test).
 • Rozpoznanie środowiska.
 • Stan po upadku z politraumatycznym zespołem bólowym.

Działania opiekuńcze.

Opieka nad pacjentami dotyczy osób zagrożonych upadkami oraz osób po przebyciu upadków, obciążonych wysokim ryzykiem pojawiania się upadków i powikłań poupadkowych. Sytuacja ta wymaga indywidualnego programu opieki prewencji upadków w odniesieniu do pacjentów geriatrycznych. Działania te dotyczą zmniejszenia ryzyka upadków i ich następstw:

 • Zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa pacjentom geriatrycznym narażonym na upadki;
 • Zabezpieczenie chorych przed urazami mechanicznymi; złamania kości przedramienia, udowej, włączenie programu przeciwdziałania osteopenii i osteoporozy, poprawa siły mięśniowej.
 • Pomoc w korekcji zaburzeń wzroku; wykrywani wad, (okulary).
 • Zapobieganie hypotonii ortostatycznej (dysfunkcjonalność układu autonomicznego), pomoc w stopniowym pionizowaniu chorób, monitorowanie czynności układu krążenia, obserwacja chorych, stosowanie specjalnych pończoch lub elastycznych rajstop uciskowych.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania codziennych czynności życiowych (higiena, ubieranie się, korzystanie z toalety).
 • Ocena mobilności chorych; zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przemieszczania się, zapobieganie zaburzeniom równowagi i chodu; sprzęt asekuracyjny (laski, kule, balkonik), obuwie ortopedyczne, nauka korzystania ze sprzętu.
 • Pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (progi, krawężniki, schody), poprawa koordynacji nerwowo-wzrokowej.
 • Pomoc w ograniczeniu stosunków zmniejszonej aktywności; udział w usprawnianiu pacjentów niedołężnych, poprawa siły mięśniowej, zapobieganie zanikom mięśniowym, przykurczom, zakrzepicom żylnym, pomoc w przywracaniu sprawności i samodzielności.
 • Bezpieczeństwo w środowisku domowym pacjenta; zwrócenie uwagi na podłogi, unikanie dywanów, ruchomych chodników, zbyt śliskich, nierównych
 • powierzchni, dostępność do przedmiotów codziennego użytku, właściwe oświetlenie, zabezpieczenie schodów (poręcze, uchwyty), bezpieczeństwo w łazience (dostępność do sedesu, wanny), stosowanie udogodnień.
 • Pomoc chorym w stanach depresyjnych i lękowych, zwłaszcza w zespole poupadkowym , poprzez program radzenia sobie w sytuacji problemowej w zespole terapeutycznym, ocena procesów kognitywnych (testy: MMSE, GDS).
 • Monitorowanie farmakoterapii, zwrócenie szczególnej uwagi na przeciwwskazania i dawkowanie leków.
 • Pomoc chorym w niekontrolowanym wydalaniu moczu lub/i stolca, postępowanie wg ustalonych standardów.
 • Ograniczenie instytucjonalizacji chorych, umożliwienie przebywania w warunkach środowiska domowego, pomoc w odbudowie więzi rodzinnych.
 • Rozpoznawanie potrzeb socjalnych pacjentów i ich rodzin (przeprowadzenie wywiadu rodzinnego), udzielenie pomocy dostatecznej do aktualnych
 • potrzeb, pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy społecznej oraz w organizowaniu usług opiekuńczych.

Działania rehabilitacyjne:

 • Pomoc chorym w utrzymaniu sprawności i samodzielności niezbędnej w wykonywaniu codziennych czynności,
 • Kompleksowe, regularne usprawnianie osób starszych, praca w zespole terapeutycznym, zapobieganie niesprawności starczej,
 • Rehabilitacja fizykalna (fizjoterapia, kinezyterapia, hydroterapia), motywowanie chorych do ćwiczeń, udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego,
 • ortotyka (aparaty szynowo-opaskowe na kończyny), poprawianie kondycji psychofizycznej,
 • Stosowanie terapii zajęciowej, psychoterapii, praca w grupach celem poprawiania stanu psychicznego,
 • Pomoc pacjentom geriatrycznym w pokonywaniu przeszkód urbanistyczno-architektonicznych, chodzenie po różnych podłożach, pokonywanie przeszkód terenowych, wchodzenie i schodzenie po schodach,
 • Pomoc w utrzymaniu równowagi i usprawnianie chodu (ocena wg testu Berga), indywidualny dobór ćwiczeń i sprzętu ortopedycznego, wczesna mobilizacja ruchowa pacjenta po upadku, nauka chodu,
 • Zapobieganie zmęczeniu, kontuzjom podczas wykonywania ćwiczeń,
 • Wykonywanie pomiarów parametrów ciśnienia przed i po ćwiczeniach, obserwacja pacjenta pod kątem reakcji wegetatywnych,
 • Dostosowanie programu rehabilitacyjnego indywidualnie do sytuacji; (pacjent niepełnosprawny, leżący; pacjent samodzielny, chodzący), ćwiczenia ogólno kondycyjne, kinezyterapia oddechowa, zapobieganie przykurczom i zanikom mięśni,
 • Ćwiczenia samoobsługowe dotyczące higieny osobistej, ubierania, spożywania posiłków, mobilizacji, aktywizacja chorych,
 • Organizowanie stanowisk terapii zajęciowej (ergoterapia), umożliwianie rozpoznania zainteresowań pacjenta oraz pokonywanie barier i przyspieszanie adaptacji psychicznej do zaistniałej sytuacji lękowej po upadku starszych osób,
 • Pomoc pacjentom w maksymalnej aktywizacji psychofizycznej, motywowanie chorych do systematycznej rehabilitacji kompleksowej,
 • Muzykoterapia, artroterapia w rewalidacji pacjentów po upadkach wykorzystywanie bodźców kinestetycznych wzrokowych oraz słuchowych w poprawie koordynacji ruchowej i rytmu stosowanych w reedukcji chodu,
 • Stosowanie psychoterapii w kształtowaniu poczucia własnej wartości, a także właściwych postaw umożliwiających decyzyjność w osobistej sytuacji życiowej, obrazu własnego ciała i własnych umiejętności,
 • Stosowanie metod rehabilitacji kompleksowej (usprawnianie medyczne, społeczne, psychologiczne), w aktywizacji i integracji społecznej pacjentów,
 • Poradnictwo rehabilitacyjne dotyczące dostarczania informacji chorym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i możliwości świadczeń zdrowotnych,
 • Monitorowanie danych dotyczących postępu usprawniania pacjentów po upadkach (dokumentacja).